Regulamin

Szkoła Tańca Ewelina Nidzgorska ul. Sikorskiego 9B/2 75-360 Koszalin NIP 6692510280

1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Eweliny Nidzgorskiej(zwanej dalej „S-TEN”) oraz korzystanie z usług dostarczanych przez szkołę jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

2. Podstawą otrzymania członkostwa w S-TEN jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu, wypełnienie wniosku oraz umowy o prawa autorskie (w przypadku osoby niepełnoletniej dokumenty wypełnia prawny opiekun).

3. S-TEN zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem.

4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej prowadzenie zajęć w danym terminie, S-TEN zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym terminie lub organizuje zastępstwo.

5. Trener zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników.

6. Uczestnik przychodzi na zajęcia przygotowany, posiada odpowiedni strój sportowy, związane włosy, spiętą grzywkę, wodę do picia (niezalecane są soki, wody smakowe, kolorowe, gazowane napoje). Nieodpowiednie obuwie to: trampki, halówki! Obowiązujący strój na zajęcia:

  • Gimnastyka/akrobatyka: legginsy lub krótkie spodenki sportowe, obcisła koszulka. Trenujemy zarówno boso, w skarpetach antypoślizgowych, baletkach, na-palcówkach, jak i w adidasach (lekkie, miękkie do fitnessu). W sezonie zimowym dodatkowo bluza.
  • Taniec: legginsy, spodenki sportowe, dresy, luźna lub obcisła koszulka, crop top, bluza, miękkie adidasy.
  • Brak odpowiedniego stroju oraz fryzury jest podstawą do odmówienia dziecku udziału w zajęciach.
  • Rodzic jest zobowiązany dopilnować, aby dziecko przed zajęciami skorzystało z toalety.
  • Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.

7. Uczestnicy zajęć bezwzględnie powinni stosować się do poleceń instruktora. Za notoryczne niestosowanie się do zasad, zagrażające bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczestników zajęć, S-TEN Ewelina Nidzgorska zastrzega sobie możliwość usunięcia dziecka z listy uczestnika, dokonując zwrotu na konto należności za niewykorzystane godziny.

8. S-TEN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do zaleceń instruktora.

9. S-TEN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zajęć wynikające ze złego stanu zdrowia dziecka.

10. Rodzic/opiekun jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze regularne zajęcia wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w zajęciach, umowę o prawa autorskie oraz zapoznać się z dokumentem (RODO) dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie stałej miesięcznej opłaty z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto bankowe:

Szkoła Tańca Ewelina Nidzgorska, ul. Sikorskiego 9B/2 75-360 Koszalin

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski

S. A. 54 1050 1559 1000 0092 7029 9077

w tytule: nauka tańca + imię i nazwisko dziecka.

Uwaga ! Nie łączymy w jednym przelewie opłaty za zajęcia z opłatą za odzież.

12. Opłata obejmuje 8 zajęć/godzin (2 x w tyg.) bądź 4 godziny (1 x w tyg.) w danym miesiącu. Jeżeli w miesiącu przypada więcej niż 8 treningów, natomiast w kolejnym miesiącu mniej niż 8, wówczas ogólna ilość zajęć wyrównuje się. Jeśli jednak w jednym, jak i w drugim miesiącu przypada ponad 8 godzin, wówczas 9 lub 10 godzina nie odbywa się. Dokładny grafik na cały sezon zostanie podany wcześniej, jest również dostępny w zakładce „kalendarz”.

12a. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia rodziców/opiekunów od ponoszenia opłaty miesięcznej. Zajęcia można odrobić w innej grupie po wcześniejszej konsultacji z trenerem.

13. Brak uregulowania opłaty za bieżący miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć.

14. S-TEN nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik zajęć ma obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie.

15. S-TEN nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do domu i odwrotnie.

16. S-TEN nie ponosi odpowiedzialności za uczestników przebywających w obiekcie, w którym prowadzone są zajęcia S-TEN, poza wyznaczonymi godzinami zajęć grupy do której uczęszcza.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie szkoły, S-TEN nie odpowiada. Telefon komórkowy wniesiony na salę musi zostać wyłączony. Zabrania się wnoszenia zegarków typu „smartwatch”.

18. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na salę podczas zajęć. Kolejna grupa uczestników nie wchodzi na salę przed rozpoczęciem swoich zajęć lecz czeka na zgodę trenera.

19. Uczestnik, rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować prowadzącego zajęcia o ewentualnej niedyspozycji uczestnika, złym samopoczucia, kontuzji.

20. Organizator nie wymaga od uczestnika zajęć zaświadczenia o stanie zdrowia zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach. W związku z powyższym rodzic/opiekun może we własnym zakresie wykonać stosowne badania celem ustalenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej uczestnika. Jednakże rodzic/opiekun jest zobowiązany do pisemnej informacji o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych schorzeniach, chorobach przewlekłych, na które cierpi uczestnik.

21. Korzystanie z aparatów, kamer i telefonów komórkowych na sali tanecznej bez zgody trenera jest zabronione.

22. S-TEN zastrzega sobie prawo do bezterminowego oraz bezpłatnego wykorzystania materiałów filmowych oraz zdjęć wykonanych podczas zajęć, pokazów, turniejów itp. do celów promocyjnych oraz informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.

23. Uczestnicy/wybrane grupy będą brały udział w pokazach i zawodach. Nieopanowanie choreografii lub nieobecność na co najmniej 3 treningach przed pokazami, konkursami będzie skutkowało wykluczeniem z udziału.

24. Każdy uczestnik grup reprezentacyjnych, turniejowych jest zobowiązany do zakupu stroju estradowego. W przypadku zawodniczek Fit-Kids również dresu kadrowego.

25. Każdy uczestnik po zakończeniu rocznej kadencji otrzymuje dyplom ukończenia roku w S-TEN oraz upominek.

26. Udział członków S-TEN we wszelkich pokazach publicznych i imprezach okolicznościowych, z wykorzystaniem choreografii, kostiumów S-TEN, odbywających się poza organizacją szkoły tańca może mieć miejsce za uprzednią zgodą trenera Eweliny Nidzgorskiej.

27. Wszystkie choreografie stworzone przez trenera są jego własnością. Więcej informacji w załączniku „umowa o prawa autorskie”.

28. O rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą elektroniczną, najpóźniej na 7 dni przed końcem ostatniego, opłaconego miesiąca.