RODO

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.​

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Głównym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.​

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Tańca Ewelina Nidzgorska ul. Sikorskiego 9B/2 Koszalin 75-360, NIP 6692510280.

Kontakt z administratorem przez adres szkolatanca_sten@wp.pl ​

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o s.u.s.”. Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie:

 • przepisów innych ustaw krajowych, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego,
 • aktów prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 987/2009,
 • umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustawy o s.u.s. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania Szkoły Tańca Eweliny Nidzgorskiej.​​

 • Przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia do S-TEN poprzez wypełnienie deklaracji oraz wysyłamy podstawowe informacje drogą elektroniczną z związku z grafikiem zajęć oraz akcjami organizowanymi przez S-TEN, w których biorą udział uczestnicy zajęć. Przetwarzane dane osobowe to dane rodziców (imię, nazwisko, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail, adres zamieszkania oraz dane uczestnika zajęć m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych
 • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych
 • zrezygnować z zajęć S-TEN poprzez zgłoszenie na szkolatanca_sten@wp.pl

Słownik pojęć:

 • Administrator danych – osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe.
 • Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • Dane osobowe – informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”), są to w szczególności informacje zawarte w deklaracji uczestnika zajęć: imię i nazwisko rodzica oraz dziecka uczestniczącego w zajęciach, adres zamieszkania oraz e-mail, numer telefonu, NIP, PESEL, zdjęcia oraz nagrania video, itp.
 • Deklaracja uczestnika zajęć – formularz zawierający podstawowe informacje nt. dziecka przystępującego do zajęć tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, wzrost, a także dane rodzica/opiekuna dziecka do celów fiskalnych i kontaktowych, tj: imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres zamieszkania oraz e-mail, numer telefonu.
 • Przetwarzanie danych osobowych – działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu danych jest mowa wtedy, gdy są one: zbierane, utrwalane, organizowane, porządkowane, przechowywane, adaptowane lub modyfikowane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane (np. przesyłane), rozpowszechniane, udostępniane, usuwane lub niszczone.

Komunikacja z klientami

We wszystkich sprawach, w tym też w kwestiach danych osobowych, komunikujemy się z naszymi klientami poprzez:

 • e-mail: szkolatanca_sten@wp.pl
 • telefon: +48 570 81 00 81
 • stronę internetową facebook: www.facebook.com/taniec.ewelina.nidzgorska
 • komunikator: messenger
 • osobiście podczas zajęć